Kwerenda do archiwów w Londynie

W celu realizacji pierwszych etapów prac projektu, w dniach 20-26 stycznia odbyła się zaplanowana przez zespół projektowy kwerenda do archiwów w Londynie. Kwerenda została wykonana z udziałem doktora Krzysztofa Mroczkowskiego, Zastępcy Dyrektora ds. naukowych Muzeum Lotnictwa w Krakowie, który wspiera merytorycznie część historyczną projektu.

W czasie kwerendy odwiedzono dwie instytucje archiwalno-naukowe – Studium Polski Podziemnej oraz Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. SPP powstało w Londynie w 1947 roku. W posiadaniu tej placówki znajdują się dokumenty dotyczące Polskiego Państwa Podziemnego (Administracji Podziemnej i Armii Krajowej) z okresu II wojny światowej. Z kolei Instytut Polski im. gen. Sikorskiego powstał w 1945 r. i funkcjonował początkowo pod nazwą Instytutu Historycznego. W archiwach Instytutu znajdują się bogate zbiory historyczne dotyczące Polski, m.in. akta cywilnych i wojskowych władz państwowych począwszy od 1939 roku aż do roku 1990.

Pozyskane podczas kwerendy materiały obejmują informacje źródłowe dotyczące funkcjonowania zrzutowisk, w tym raporty, depesze, sprawozdania, dzienniki oraz inne dokumenty zawierające dane przestrzenne, jak np. mapy sztabowe czy mapy topograficzne.

Uczestnicy kwerendy pragną podziękować wymienionym Instytucjom za umożliwienie wglądu w archiwa. Szczególne podziękowania kierowane są do Pani Krystyny Zatylnej, pracownika Studium Polski Podziemnej – za pomoc, życzliwość i wsparcie zaplanowanych w projekcie zamierzeń.